01 sep 2013

Bergwegel: Bestuur negeert Raad van State

Op zich is het een goede zaak dat er op de valreep een tegemoetkoming is gebeurd en er deze namiddag min of meer een vergelijk is gevonden om het schooljaar van start te kunnen laten gaan. Er komen dus extra uren bij op de Bergwegel (6 uren ten laste van de gemeente). Maar er valt wel nog een en ander te zeggen over dit dossier. Dat er zo lang onduidelijkheid heerste, is niet de schuld van de Raad van State. Is niet de schuld van de Commissie van Zorgvuldig bestuur. En is zeker niet de schuld van de ouders die zich verzet hebben tegen de herstructurering die door de strot van de ouders, kinderen, leerkrachten en gemeenteraad werd geduwd. Neen, de beslissingen waren strijdig met wettelijke en decretale bepalingen. Er zijn zware fouten gemaakt door het college en de meerderheid. De fout ligt enkel en alleen bij de beleidsverantwoordelijken. Niet bij de ouders die gevochten hebben voor het welzijn van hun kind en vooral, voor de afdeling van het GILKO op de Bergwegel, voor hun schooltje, waar ze heel tevreden waren over de aanpak, de omgeving, de locatie, hun juffen,?

Waarom is dan zo lang onzekerheid geweest ? Heel eenvoudig omdat het bestuur de uitspraak van de RvS niet wil aanvaarden en toch nog, op een sluikse manier, wil verder gaan met de herstructurering maar het niet als een herstructurering wil en mag voorstellen.

Nochtans was de meest normale reactie op het arrest geweest om terug te keren naar de situatie van voor het geschorste GR-besluit. Dat wil zeggen: peuter, kleuter en lager onderwijs aanbieden in zowel Kloosterstraat als Bergwegel en de logische klasindeling behouden met 4 klasjes in het L.O.

Maar die meest logische uitvoering van het arrest van de RvS heeft het schoolbestuur en het college niet willen nemen. In de plaats van de situatie te herstellen in de oorspronkelijke toestand, is het college gestart met het uithollen en het omzeilen van het arrest van de RvS.

De meerderheid heeft wel aangekondigd in de pers dat de herstructurering een jaar zou uitgesteld worden ?trouwens een vraag die de Groen fractie al in maart op commissie en in april op de GR heeft voorgesteld- maar de praktijk is anders. Papier is geduldig.

In plaats van opnieuw 4 klasjes te voorzien voor het lager onderwijs, kwamen het college en de directie met nog een nieuwe beslissing die erop neerkomt dat er een klasje zou verdwijnen in het LO. Van vier naar drie. Voor de ongeveer 80 leerlingen die toen waren voorzien, zou het aantal leerlingen per klas stijgen naar 27.

En bovendien zouden er drie graadsklassen komen.
I.1.Voor 1ste jl en de meisjes van het tweede
II.2.Voor 3de lj en de jongens van het tweede (men kan trouwens de vraag stellen op grond van welke pedagogische gronden en argumenten men jongens en meisjes hier opsplitste. Dit snap ik helemaal niet. Zou hierover graag een antwoord ontvangen van schepen.)
III.3.Een graad klas voor 4, 5 en 6.

Een koude douche. Op 1 na werden alle ervaren leerkrachten van het L.O. weggetrokken uit de Bergwegel. Dit was een duidelijk signaal van de directie en het college. Nu wordt dit nog in extremis gecorrigeerd.

Het was duidelijk dat men er alles zou aan doen om het LO in de Bergwegel zo onaantrekkelijk mogelijk te maken in de hoop de ouders te overtuigen om toch hun kinderen uit het LO naar de Kloosterstraat te sturen en zo de gewilde, maar door de RvS geschorste herstructurering, door te voeren.

Maar er waren nog meer maatregelen van honing en azijn.

-          Een slaapklasje is voorzien voor de peuters, maar enkel in de Bergwegel;

-          Voor het LO zijn er digitale borden in de Kloosterstraat, niet op de Bergwegel;

-          In de Kloosterstraat is er een computerklas, op de Bergwegel niet;

Je moet al heel hard gemotiveerd zijn om toch nog te kiezen voor L.O. op de Bergwegel of voor peuter en kleuter in de Kloosterstraat.

En deze strategie van het schoolbestuur en het college begint gevolgen te hebben op het terrein. Het aantal kinderen in het LO op de Bergwegel daalt. Ouders haken af. Ze zijn bezorgd om hun kinderen en nemen soms de drastische beslissing om de school zelf te verlaten en de kinderen in te schrijven op een andere Merelbeekse school. Zo ver is het gekomen.

Mevrouw de schepen, kan u meedelen hoeveel kinderen de school hebben verlaten de laatste dagen en weken ?

De tactiek van het college om de kinderen van het LO in de Bergwegel weg te trekken, lukt. Maar op die manier is de meerderheid het gemeentelijk onderwijs geen dienst aan het bewijzen. Integendeel. Het imago van de school die, na enkele moeilijke jaren, zeker sterk was verbeterd, krijgt een zware klap.

De beslissingen die vanavond voorliggen, leiden tot een verdoken herstructurering. Het college en de directie willen hetzelfde doel bereiken als met de herstructurering die is teruggefloten door de RvS. En dit met een uitgekiende strategie om de leerlingen uit het L.O. van de Bergwegel uit te roken.

Collega's,

De manier waarop het college probeert om de uitspraak van de RvS te omzeilen, is het trieste hoogtepunt van een parcours waar deze meerderheid niet trots op mag zijn.

We kunnen er enkele conclusies uit trekken die treffend aantonen op welke manier er gewerkt wordt door deze meerderheid. Op 5 essentiële punten heeft het gemeentebestuur gefaald:
I.1.Deze meerderheid heeft geen respect voor participatietrajecten. In dit dossier werd het plan (dat al vanaf het begin als definitief werd voorgesteld) door de strot van de schoolraad, de ouders, de commissie en de GR geduwd. Er was geen mogelijkheid om een eventuele herstructurering op een rustige en serene manier, in overleg met alle actoren (en dat zijn ook de betrokken ouders), te laten verlopen. Het is ook omwille van het manifest niet-respecteren van de voorziene participatie dat de commissie van zorgvuldig bestuur en de RvS het gemeentebestuur hebben teruggefloten. Maar ik hoor collega De Vuyst net zeggen: "Oh ja, er is een schorsing", net alsof dit maar een fait divers is. Neen het is heel uitzonderlijk dat de RvS een overheidsbeslissing schorst. Het percentage schorsingen ligt rond de 8-10% als ik me niet vergis. De Rvs doet dit dus maar wanneer er ernstige bezwaren zijn. Daar moet je dus niet al te licht over heen gaan. Het is niet voor niets dat er een participatiedecreet bestaat, wat aantoont hoeveel belang de decreetgever hecht aan de participatie bij het nemen van belangrijke beslissingen op een school. En ook in deze tweede zittijd voor het college, wordt weer gezondigd tegen de participatie. Twee voorbeelden:I.a.Neem nu de infovergadering die doorging op 20 augustus. Toen zijn de plannen ontvouwd die de dag voordien op de schoolraad niet waren voorgelegd. Men heeft dan maar een nieuwe schoolraad georganiseerd een week later. Dit is niet het normale verloop van een participatietraject.
II.b.Ook de huidige operatie is maar mogelijk mits overleg met de schoolraad. Zo bepaalt art. 21, 2°, c) van het participatiedecreet heel duidelijk dat de inrichtende macht overlegt met de schoolraad over de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten. Ook dat is niet gebeurd.
III.2.Deze beslissingen geven geen antwoord op het negatieve doorlichtingsverslag voor het GILKO. We mogen niet vergeten dat de aanleiding van deze herstructurering het negatieve doorlichtingsverslag was, waar vooral opmerkingen waren gekomen wat betreft de muzische opvoeding en wiskunde in de kleuterafdeling. In het begin heeft men er steeds op gehamerd dat de herstructurering een antwoord was op het doorlichtingsverslag. Maar deze herstructurering biedt geen antwoord op die kritiek. Wij verwachten van het schoolbestuur en de schepen van onderwijs dat zij snel en daadkrachtig een beleid uittekenen om aan deze punten te verhelpen. Men zou beter daar energie insteken, dan in een herstructurering die door niemand is gevraagd.
IV.3.Deze beslissingen getuigen niet van een visie op lange termijn wat betreft de uitbouw van het kleuter en LO in Merelbeke. We hebben al meermaals verwezen naar de omgevingsanalyse die een tweetal jaar geleden werd gemaakt en waaruit blijkt dat het aantal leerlingen in onze gemeente tegen 2020 zal stijgen met ongeveer 350 en tegen 2025 tot ruim 430. In die analyse wordt er duidelijk gesteld dat er in 2020 al een stevig tekort aan plaatsen kan worden verwacht. Collega's, 2020 ligt niet zo ver af, zeker niet als het gaat over planning in het onderwijs. Willen we in 2020 geen capaciteitsprobleem hebben, dan moet er al vandaag ernstig nagedacht worden over de te nemen stappen over de diverse netten heen. En hier ligt een belangrijke opdracht voor de gemeenten.


Die visie op lange termijn is er niet. De schepen van onderwijs heeft in de commissie in april trouwens letterlijk gezegd dat zij maar plannen maakt voor deze legislatuur. Hoe kortzichtig kan een beleid zijn als het niet verder kijkt dan de huidige legislatuur. Van belang is dus om te weten wat de plannen zijn van deze meerderheid op Korte en lange termijn op de site van de Bergwegel. Zal men deze afdeling op termijn uitbreiden of niet ? En indien wel, hoe en waar ? Op de huidige terreinen zelf ? Of kijkt men naar de gebouwen van het naastliggende GITO ?
I.4.En zo komen we bij een ander heikel punt. Het bestuur heeft geen visie inzake het beheer van het gemeentelijk patrimonium. Net als tijdens de vorige legislatuur, heeft deze meerderheid geen enkele visie op het patrimoniumbeleid. Welke gebouwen in eigendom willen we behouden en welke bestemming geven we eraan ? Welke zijn niet meer nuttig en kunnen worden verkocht ? Waar moet eventueel in nieuwe gebouwen worden geïnvesteerd of gerenoveerd ? wanneer deze oefening op een ernstige manier zou gebeuren, dan kan meteen ook een antwoord worden gezocht op de grote uitdagingen inzake capaciteit in het onderwijs dat met zekerheid op ons afkomt.
II.5.Het college heeft gefaald in haar communicatie. Ook dat is een oud zeer, of moet ik zeggen, een permanent zeer. Het is verontrustend dat de communicatie van de gemeente absoluut niet objectief is. Overheidscommunicatie moet per definitief objectief, neutraal en evenwichtig zijn. Ook daar gaat het college in de fout.

In de persmededelingen stelt het bestuur zich niet op als een neutrale overheid die communiceert over feiten, beslissingen ed, maar uit ze meer en meer waardeoordelen over personen en groepen en bezondigt zich aan desinformatie. Zo werd in het persbericht van 21 augustus jl. gevraagd aan de leden van de schoolraad, "inclusief de vertegenwoordiger van de Bergwegel school" (men viseert via een persbericht 1 persoon specifiek), "constructief" mee te denken over het advies dat de schoolraad moet uitbrengen over de geplande herstructurering (?) Het gaat verder met het uitdrukken van de hoop dat alle betrokkenen "deze kans op participatie aangrijpen om op een inhoudelijke manier te discussiëren over de herstructureringsplannen". Hieruit kan begrepen worden dat volgens het bestuur de "bergwegelouders" (er wordt trouwens altijd gesproken over een heel kleine groep, terwijl ook dat niet waar is, kijk naar het aantal ouders dat zich heeft aangesloten bij de Kort geding procedure, meer dan 80!) niet zouden willen meedenken en niet op een inhoudelijke manier zouden willen discussiëren. Deze verwijten zijn onterecht. Het is het college geweest dat de beslissing over de herstructurering heeft voorgesteld als definitief en het kon en mocht niet meer gewijzigd worden. Wie stond dan niet open voor een inhoudelijk discussie ? Het college en de schepen van onderwijs, of de ouders die de beslissing door de strot werden geduwd ? Verder worden de ouders van de bergwegelgroep in een andere persmededeling beschuldigd om chaos te creëren bij de start van het schooljaar, terwijl de chaos natuurlijk is ontstaan door de onwettige beslissing van de meerderheid en de weigering om terug te keren naar de oorspronkelijke situatie.

Collega's, tijdens de bespreking in de commissie en de GR van april van dit jaar heeft onze fractie, bij monde van collega Pruyt, meermaals voorgesteld om met de herstructurering te stoppen en die met een jaar uit te stellen. Dat zou de kans geven om op een ordentelijk manier een participatietraject te doorlopen, te luisteren naar elkaars argumenten, als er redenen zouden zijn om te herstructureren, na te gaan welke die redenen zijn en samen zoeken naar oplossingen, ook naar alternatieven,? om het gestelde probleem te verhelpen.

Nu is beslist om de herstructurering opnieuw te agenderen op de schoolraad van oktober. Maar zal er nog enige ruimte zijn om andere opties te onderzoeken ? Zal de openheid en de bereidheid er zijn bij de schepen en de directie om met een nieuw wit blad te beginnen ? Wij vrezen van niet.

Want de beslissingen die vandaag worden voorgelegd, geven de richting aan. En de richting is duidelijk: alle klassen van het LO moeten weg uit de Bergwegel en moeten naar de Kloosterstraat. Deze meerderheid wil absoluut de hervorming goedkeuren die de RvS heeft verworpen en neemt daar vandaag zonder boe of bah een voorafname op.

Gelet op de tegemoetkoming van vandaag zullen wij ons onthouden op het eerste punt van de agenda. Op het tweede en derde zullen we tegen stemmen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren